Manažment životného cyklu vojenskej techniky

Bratislava, 27.9.2023

“Obstarávanie vojenskej techniky predstavuje nielen potenciálne vylepšenie obranných spôsobilostí, ale poväčšine tiež významnú záťaž na rozpočet ministerstva obrany a verejné financie ako celok. Pri posudzovaní ceny sa verejnosť obvykle stretne len s tzv. obstarávacou cenou techniky, ktorá často nezohľadňuje celkový životný cyklus zahrňujúci servis, logistiku, výcvik, ale aj náklady na samotné vyraďovanie techniky z užívania ozbrojených síl. Takýto komplexný pohľad potom ukazuje oveľa realistickejší pohľad na požiadavky z verejných zdrojov. Je preto nevyhnutnosťou, aby sa komplexný proces posudzovania a obstarania novej vojenskej techniky riešil cez optiku sledovania všetkých nákladov, ktoré nám môžu poskytnúť oveľa správnejšie/presnejšie vnímanie celkových potrebných nákladov.
Existuje viacero moderných prístupov, ktoré môžu pomôcť znížiť a zefektívniť procesy v rámci životného cyklu vojenskej techniky. Institute for Central Europe (ICE) preto pripravil odborné sympózium, ktoré okrem upozornenia na tento zanedbávaný, ale pritom kriticky dôležitý aspekt modernizácie ozbrojených síl, prediskutuje aj iné možnosti znižovania nákladovosti i zefektívnenia procesov v rámci celkového životného cyklu vojenskej (najmä pozemnej) techniky a to včítane medzinárodnej spolupráce. Práve medzinárodná spolupráca by mohla byť jedným zo zásadných riešení pri znížení celkových nákladov počas celého životného cyklu vojenskej techniky. Podujatia sa preto zúčastnia najvyšší predstavitelia Ministerstva obrany SR na čele s p. štátnym tajomníkom a náčelníkom Generálneho štábu OS SR, vojenský pridelenec Spolkovej republiky Nemecko, ale aj delegácia českého ministerstva obrany a zástupcovia štátnych priemyselných podnikov, ako aj súkromných spoločností. Podujatie pod názvom „Manažment životného cyklu vojenskej techniky: Skúsenosti, očakávania a možnosti spolupráce“ sa uskutočnilo vďaka podpore Ministerstva obrany SR a spoločnosti Rheinmetall MAN. “

      

     

          

Konferencia – Európska azylová politika po Ukrajine

Bratislava, 12.-13.7.2023

Dňa 13. júla sa konala konferencia Európska azylová politika po Ukrajine, ktorú usporiadal Inštitút pre centrálnu Európu v spolupráci s Univerzitou v Liége a Univerzitou Paris Cité v rámci projektu ACRONYM. Cieľom konferencie bolo priniesť nové pohľady na tému migrácie v kontexte prebiehajúcej vojny na Ukrajine a vojnou vyvolanej utečeneckej krízy.

Na štyroch panelových diskusiách sa zúčastnili poslanci NR SR, zástupcovia MZV a EZ SR, odborníci na migračnú politiku, zástupcovia mimovládnych organizácií, akademici a odborníci v oblasti migrácie, ktorí si vymenili názory na túto tému a poukázali na medzery a nedostatky, ktoré bránia prijatiu účinných rozhodnutí v oblasti migrácie. Konferencia poukázala aj na problém zneužívania témy migrácie politikmi a zdôraznila potrebu odpolitizovania tejto oblasti a reflektovania na migráciu cez prizmu racionality podloženej faktami.

Na konferencii bol tiež spustený Central European Migration Research Hub ako virtuálna platforma, ktorá bude združovať a prepájať akademikov a odborníkov z oblasti migrácie z regiónu strednej Európy i mimo neho. Platforma má zároveň slúžiť ako miesto na zdieľanie odborných publikácií, projektov v oblasti migrácie a azylu, príležitostí na spoluprácu, ako aj rôznych podujatí a konferencií  týkajúcich sa migrácie, s cieľom uľahčiť vytváranie sietí a zoskupení ľudí v regióne strednej a východnej Európy v tejto tematike. V druhej časti konferencie akademici prezentovali svoje vedecké štúdie, v ktorých poukázali na význam sociálno-zdravotnej perspektívy pri realizácii efektívnej azylovej politiky, problematiku diskriminácie voči utečencom, ktorí sú príslušníkmi menšín, a predstavili projekty realizované slovenskými univerzitami v súvislosti s migráciou.

     

    

Ekonomický denník

Praha, 2023

“Predseda Správnej rady ICE Martin Fedor sa zúčastnil na sympóziu Hospodárskeho denníka zameranom na technológie a obrannú stratégiu Českej republiky. Sympózium otvorila ministerka obrany Českej republiky Jana Černochová, ktorá zdôraznila potrebu prijatia a podpory prístupu trojitej inovačnej špirály – prepojenia štátu, súkromného sektora a akademickej obce – s cieľom získať obranné spôsobilosti a technológie potrebné na udržanie technologického náskoku voči našim rivalom. Martin Fedor zdôraznil potrebu investícií do výskumu, vývoja a technológií v rámci obranného sektora, pretože je to nevyhnutný predpoklad nielen na zachovanie technologického pokroku, ale aj podmienkou budúceho ekonomického rastu. Okrem toho poukázal na potrebu nájsť nové finančné a politické nástroje v rámci EÚ na podporu stanovených ambícií.”

     

 

ACRONYM – Advancing Cooperation on Asylum and Migration

1.1.2023 – 31.12.2025


 

Projekt financovaný v rámci schémy Horizont Európa je zameraný na posilnenie spolupráce medzi ICE, Univerzitou v Liège, a Univerzitou v Paríži v téme migrácie a azylu. Projekt reflektuje na hlboké názorové rozdiely, ktoré nastali v dôsledku migračnej krízy v rokoch 2015-16 medzi štátmi EÚ. Cieľom projektu je podnietiť komunikáciu a spoluprácu nielen na politickej úrovni, ale aj medzi akademickou obcou a výskumnými inštitúciami, s cieľom hľadať spoločné odpovede na otázky ohľadne budúcnosti migračných a azylových politík EÚ.

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/

Slovenské inovačné centrum pre obranné a bezpečnostné technológie

1.3.2023 – 31.12.2023

 

 

Projekt sa zameriava na posúdenie možnosti a formuláciu odporúčaní pre vytvorenie prvého Slovenského inovačného klastra pre obranu a bezpečnosť. Ten by mal slúžiť ako platforma na koordináciu a podporu základného a aplikovaného výskumu a jeho efektívneho prepojenia a využitie vo výrobe a akvizícii obranných systémov.

ACCESS – Addressing the Challenges of Climate, Defence and Security Nexus

15.4.2022 – 31.12.2022

 

 

Projekt sa zameriaval na dopady klimatických zmien, spojené s bezpečnosťou a obranou, s cieľom otvoriť verejnú diskusiu v podmienkach Slovenskej republiky a stredoeurópskeho regiónu na tieto témy, ako aj zvýšiť povedomie o uvedenej problematike a poukázať na úsilie Severoatlantickej Aliancie v tejto oblasti.

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/climate-security-in-central-europe-addressing-the-challenges-of-climate-defence-and-security-nexus/

Budúcnosť protivzdušnej a protiraketovej obrany SR

1.6.2022 – 31.10.2022

 

 

Popri iných modernizačných cieľoch sa otázka protivzdušnej a protiraketovej obrany SR stala urgentnou najmä vzhľadom na vypuknutie ozbrojeného konfliktu v našom bezprostrednom susedstve. Zároveň ide o komplexnú otázku, ktorá si vyžaduje posúdenie z hľadiska mnohých aspektov, vrátane najnovších trendov, finančných možností, národných i regionálnych špecifík, vytvárania synergií a potreby interoperability systémov v rámci štruktúr NATO. Projekt sa preto usiloval na základe expertnej diskusie a hĺbkovej analýzy relevantných faktorov formulovať sériu odporúčaní vedúcich k výberu najvhodnejšieho riešenia v oblasti protivzdušnej ochrany Slovenskej Republiky.

Naša Európa – Celonárodné občianske konzultácie vo vzťahu k členstvu v EÚ

1.9.2021 – 28.2.2022

Projekt bol zameraný na realizáciu celonárodných občianskych konzultácií a kvalitatívne vyhodnotenie postojov občanov SR v súvislosti s ich pohľadom na Európsku Úniu, miesto Slovenska v nej a žiaduci budúci vývoj z hľadiska ďalšieho pôsobenia SR v európskych štruktúrach.

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/nasa-europa/

Disinformation: Raising Awareness and Building Resilience

1.9.2021 – 31.12.2021

 

 

Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o dezinfomáciách a zároveň odolnosť voči nim, najmä u mladých ľudí. V rámci projektu sme realizovali workshop so študentmi slovenských univerzít a vydali príručku pre študentov vysokých a stredných škôl, ktorej zaradenie do výučby ako doplnkového študijného materiálu podporil Minister školstva SR

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/dezinformacie-menia-spolocnost-a-ohrozuju-stat/

Posilnenie odolnosti SR voči hybridným hrozbám zo strany ruských aktérov – dezinformačné kampane na sociálnych sieťach

1.7.2021 – 31.12.2021

 

 

Hlavným cieľom projektu bolo za pomoci skúseností a expertízy relevantných zahraničných odborníkov identifikovať hlavné prvky dezinformačných kampaní ruských aktérov  na sociálnych sieťach ako integrálnej súčasti hybridných operácií a upozorniť tak na možné vzorce správania a prenikania dezinformácií v podmienkach sociálnych sietí využívaných slovenskými užívateľmi. Cieľom zároveň bolo posilniť odolnosť SR voči takýmto hrozbám v prostredí sociálnych sietí.

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/prirucka-dezinformacnych-kampani/

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/ako-celit-riadenym-dezinformaciam-na-socialnych-sietach-skusenosti-ukrajiny-gruzinska-a-moldavska/