Slovensko – ukrajinské fórum 🇸🇰🇺🇦 / Dni Charkova v Košiciach

Košice, 13.-14. marec 2024

Azda nie je dnes dôležitejšej a komplexnejšej témy ako sú otázky spojené s dianím u nášho suseda. Hoci vojna kruto poznačila akýkoľvek podtext diskusie o spolupráci, v súvislosti s nádejou európskej perspektívy sa otvárajú možnosti, o ktorých by ešte pred 3 rokmi málokto uvažoval.

Spolupráca medzi samosprávami v otázke obnovy a transformácie energetiky, ako aj v oblasti technologických inovácií so zameraním na letectvo a vesmír sú možno neobvyklými, ale o to zaujímavejšími témami, ktorým sa venujeme.

Slovensko – ukrajinské fórum ICE spoluorganizuje v rámci širšieho projektu spolu s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., a Oddelením medzinárodnej spolupráce Charkovského mestského úradu.

Sme radi, že pozvanie prijali diplomati, politici, zástupcovia vlád, univerzít i podnikateľov z oboch krajín, ako aj výkonný podpredseda EK M. Šefčovič (online) a veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine K. Mathernová.

Veríme, že podobné diskusie napomáhajú nielen lepšiemu porozumeniu, ale aj identifikovaniu potenciálu pre spoluprácu, ktorý je aj napriek vojne mimoriadne vysoký a v prípade jeho využitia pre Slovensko aj Ukrajinu bude znamenať silný rozvojový impulz.

#slovakia #ukraine #forum #europskaunia #eu #inovations

      

There is perhaps no more important and complex topic today than the issues related to the developments in our neighbourhood. Although the war has cruelly marred any subtext of the discussion on cooperation, the hope of a European perspective is opening up possibilities that few would have considered even 3 years ago.

 Cooperation between municipalities on the renewal and transformation of the energy sector, as well as on technological innovation with a focus on aviation and space, are perhaps unusual but all the more interesting topics that we are addressing.

The Slovak-Ukrainian Forum is co-organised by ICE as part of a broader project with the Centre for Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences, v. v. i., and the Department of International Cooperation of the Kharkiv City Administration.

We are pleased that diplomats, politicians, government, university and business representatives from both countries accepted the invitation, as well as EC Executive Vice-President M. Šefčovič (online) and EU Ambassador to Ukraine K. Mathernova.

We believe that such discussions are conducive not only to better understanding, but also to identifying the potential for cooperation, which, despite the war, is extremely high and, if harnessed, will provide a strong development impulse for both Slovakia and Ukraine.

 #slovakia #ukraine #forum #europskaunia #eu #innovations