Jessica Kriška

Vysokoškolské štúdium absolvovala na bratislavskej pobočke University College Prague so zameraním na medzinárodné a diplomatické štúdiá. Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov pôsobí ako externá doktorandka.

Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na výskum v oblasti politického a digitálneho marketingu, politickej komunikácie, dezinformácií a volebnej integrity. Jej vedecké práce a publikácie sa zaoberajú témou politického marketingu v svetovej politike so zameraním na Spojené štáty americké, marketing političiek a rodovú rovnosť v politike. Jessica bola súčasťou organizačného a marketingového tímu Slovenského olympijského a športového výboru počas olympijských hier v Rio de Janeiro. Absolvovala stáž a pracovala na veľvyslanectve SR v Belehrade v Srbsku. Pôsobila aj na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na odbore diplomatického protokolu a v Kancelárii NR SR na odbore zahraničných vzťahov a protokolu počas predsedníctva SR v rade Európskej únie a jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO ako koordinátorka podujatia a protokolárneho zabezpečenia.

V minulosti pôsobila aj ako redaktorka v médiách.

Aleksandr Dvoekonko

Aleksandr Dvoekonko je zástancom a podporovateľom integrácie Ukrajiny do EÚ. Magisterskú prácu v oblasti PR ukončil na Inštitúte rozvoja podnikania a stratégie Saratovskej štátnej technickej univerzity. Špecializuje sa aj na dejiny Ukrajiny, ktoré študoval na Ukrajinskom slobodnom inštitúte v Nemecku. V uplynulých rokoch pracoval vo viacerých organizáciách vrátane Charitatívnej nadácie Kultúrne dedičstvo, Regionálneho občianskeho združenia Ukrajinská národno-kultúrna autonómia Petrohrad, Iskra či MAMA, kde získal viaceré skúsenosti a zručnosti v oblasti projektového a eventového manažmentu, fundraisingu, marketingu a spolupráce s rôznymi organizáciami. Od roku 2016 pracuje v súkromnej sfére ako projektový manažér, v rámci ktorej organizuje projekty a pôsobí ako sprostredkovateľ spolupráce medzi štátnymi orgánmi, inštitúciami a mimovládnymi organizáciami na medzinárodnej úrovni. Jeho najnovšími projektmi sú Ukrajinsko-slovenské fórum 2021 (venované leteckej a priemyselnej spolupráci) a Charkovsko-slovenské fórum (venované zvyšovaniu bilaterálnej spolupráce).

Lucia Dúbravcová

Svojou kreativitou, prispieva k zachovaniu jedinečnej identity Inštitútu pre Centrálnu Európu, zároveň so súčasným zachovaním prepojenosti vizuálneho konceptu a designu pri jednotlivých projektoch organizácie, ktoré sú prevažne zamerané na bezpečnostnú obranu, globálne klimatické zmeny, či rôzne projekty, zaoberajúce sa myšlienkami migrácie a azylu, či iných celospoločensky pertraktovaných tém.

„Tzv. brandová identita je dušou každej organizácie, reflektuje jej filozofiu, ktorá následne umožňuje danej entite poskytovať odborné výstupy a riešenia v čo komplexnejšom duchu pri každom jednotlivom projekte.“

Lucia, sa svojou činnosťou snaží, spolutvoriac primárny materiálny obsah výstupov inštitútu, zároveň optimalizovať  procesy ich efektívnej diseminácie, s cieľom prirodzene prepájať vysoko odborné problematiky s možnosťami a limitmi ich  zmyslového vnímania širokou verejnosťou.

Nina Zmajkovič Kučeráková

Nina Zmajkovič Kučeráková má za sebou bohaté skúsenosti v oblasti výskumu a projektového riadenia. Absolvovala dva magisterské programy v politológii a sociológii na Univerzite v Amsterdame, čo jej poskytlo solídne vedomosti v oblasti medzinárodných vzťahov, politickej teórii a výskume spoločenských problémov. Jej diplomové práce sa zameriavali na problematiku neregulárnej migrácie a problematiku udržateľnosti v priemysle. Predtým pôsobila v organizácii GLOBSEC, kde získala bohaté skúsenosti v oblasti grantov a financovania projektov. V súčasnosti pracuje na Univerzite Komenského v Bratislave, kde má na starosti podporu projektov, externú komunikáciu a výskum. Nina má bohatý pracovný background v rôznych sektoroch, vrátane business, neziskového sektora a verejnej správy. Jej široké zručnosti a skúsenosti zahŕňajú výskum, riadenie projektov, organizáciu podujatí a summitov, finančné aspekty projektov a externú komunikáciu ako aj spracovanie dát. V rámci ICE má na starosti projekt ACRONYM a zabezpečenie jeho úspešného priebehu.

Matej Horňák

Matej Horňák je makroekonóm venujúci sa predovšetkým vývoju a predikciám slovenskej ekonomiky v kontexte globálnych výziev. V minulosti pôsobil ako výskumný asistent na Industriewissenschaftliches Institut vo Viedni, kde sa venoval analýze automobilého priemyslu. Absolvoval niekoľko domácich aj zahraničných stáží v súkromnej sfére, ako aj na niekoľkých ministerstvách. Vyštudoval Hospodársku politiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Mimo práce pôsobí ako poslanec obecného zastupiteľstva.

Dominik Lelkes

Dominik je študentom magisterského štúdia na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Je občianskym aktivistom Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a  členom European Democracy Youth Network a Nadácie Roberta Schumana. V rámci svojich štúdií sa zameriava na fungovanie uhlíkového trhu v EÚ, energetiku, zahraničnú a obrannú politiku Európskej únie. Bol slovenským zastupiteľom na konferencii NATO-EU Roundtable 2020 v Estónsku, publikuje pre neziskovú organizáciu v Bruseli – Stand Up for Europe – a funguje aj ako politický analytik pre maďarský denník Bumm.sk. V rámci ICE sa zameriava na oblasť obrany a bezpečnosti, ako aj migrácie.

Ivan Koblen

Doc. Ing. Ivan Koblen, CSc. (plk.v.v.) absolvoval štúdium na VVLŠ SNP v Košiciach v odbore inžiniersko-letecké strojárstvo a internú vedeckú ašpirantúru na Katedre lietadiel a motorov  Vojenskej akadémie v Brne. Habilitoval v odbore habilitačného konania Doprava na Leteckej fakulte (LF) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Pracoval vo Výskumnom ústave čs. vojenského letectva Praha. Po rozdelení bývalej ČSFR pracoval v orgánoch vyzbrojovania a obranného výskumu MO SR v oblasti technického rozvoja letectva a PVO, politiky a plánovania vyzbrojovania, spolupráce s NATO a EDA v oblasti vyzbrojovania a obranného výskumu  a medzinárodnej spolupráce vo vyzbrojovaní.

Pôsobil ako obranný poradca – NADREP  na Misii SR pri NATO. Absolvoval  Kurz strategických štúdií vo vyzbrojovaní (SERA) na MO Francúzskej republiky/ DGA (Generálnej delegatúre pre vyzbrojovanie). Po skončení práce na MO SR pracoval ako predstaviteľ vedenia pre kvalitu v spoločnosti leteckého priemyslu a ako odborný asistent na Materiálovotechnologickej fakulte (MTF) STU. Okrem MTF prednášal na LF TUKE (kde je členom odborovej komisie študijného odboru Doprava) a Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Je autorom  a spoluautorom  3 vedeckých monografií, 1 vysokoškolskej učebnice, 2 skrípt  a viac ako 90 vedeckých a odborných článkov publikovaných vo vedeckých a odborných časopisoch a príspevkov prednesených na medzinárodných konferenciách v oblasti rozvoja leteckej techniky, obrany a bezpečnosti, vyzbrojovania, obranného výskumu, manažmentu životného cyklu systémov, manažérstva kvality a štandardizácie s viac ako 220 citáciami,  z toho viac ako 40 citácií  je registrovaných v citačných indexoch  Web od Science a v databáze SCOPUS.

Marek Balko

Podporovateľ európskych ideálov právneho štátu a rozvinutej občianskej spoločnosti. Dlhodobo obhajuje proeurópske myšlienky s akcentom na vybudovanie spravodlivej spoločnosti, založenej na princípoch ľudskej solidarity a spolupatričnosti. Práve tieto princípy, podľa neho,  predstavujú základné východisko na udržanie sociálno-spoločenského zmieru, garantujúceho ľudskú dôstojnosť pre každého.

„Povolaní sme všetci, pričom každý musíme začať sám u seba.“  

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal  titul doktora práv. Počas svojej viac ako 25 ročnej profesionálnej kariéry  pracoval ako právnik v komerčnej sfére, neskôr vykonával viaceré riadiace pracovné pozície a zastával štatutárne posty v súkromných, ako aj  štátnych organizáciách. Ostatných desať rokov sa spolu s manželkou venuje charitatívnej činnosti prostredníctvom nadácie, ktorá sa svojou činnosťou snaží zmierňovať následky životných situácií ľudí trpiacich v dôsledku ťažkých zdravotných postihnutí a  rôznych foriem sociálno-ekonomickej diskriminácie.

Frederick Hardman Lea

Frederick Hardman Lea je študentom krízového a bezpečnostného manažmentu na Justice Institute of British Columbia. Študoval históriu a verejnú bezpečnosť v Kanade so špecializáciou na fyzickú bezpečnosť, núdzový manažment a techniky prevencie kriminality. Vykonával výskum a analýzy súvisiace s politickým násilím v Ázii, Európe a Severnej Amerike so zameraním na terorizmus, etnické konflikty, rasové násilie, nepokoje a revolúcie. Frederickovou špecializáciou je vytváranie kaskádových modelov a dokončovanie bezpečnostných hodnotení – najmä pokiaľ ide o fyzickú bezpečnosť a environmentálny dizajn. Má ďalšie skúsenosti v oblasti predaja, komunikácie s klientmi a služieb zákazníkom v potravinárskom priemysle, maloobchode a relokačných službách.